Rodi Garganico al tramonto

Rodi Garganico notturno